Гарантия

1. Предмет договору.

Гарантия на работу 1 годЗамовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати, у відповідності до умов Даного Договору, роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.

2. Характер робіт, що виконуються підрядником

Підрядник виконує сантехнічні роботи за потребою Замовника.

3. Вимоги Замовника до предмету підряду

3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за Даним Договором) є сантехнічні роботи   за адресою: ________________________________________.

3.2. Підрядник зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи.

3.3. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт.

4.1 Роботи виконуються із матеріалів Замовника, перелік яких узгоджений з Підрядником.

4.2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здачі несе Підрядник, окрім випадків, коли випадкове знищення або випадкове пошкодження (псування) сталося внаслідок обставин непереборної сили, зокрема: повені, пожежі, бурі землетрусу, іншого стихійного лиха або військових дій, блокади, масових заворушень терористичного акту, а також інших обставин, які виникли після підписання Даного Договору в результаті дій непередбаченого характеру (форс-мажорні обставини).

4.3. Замовник протягом 2 (двох) днів з моменту підписання Даного Договору надає Підряднику необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для виконання робіт.

4.4. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт.

5. Винагорода Підрядника

5.1. Вартість та витрати по виконанню робіт складають _____________ грн.

5.2. У випадку необхідності перевищити витрати Підрядник зобов’язаний  повідомити про це Замовника протягом 2 (двох) днів. До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення вартості.

5.3. Замовник зобов’язаний протягом 2 (двох) днів після повідомлення дати Підряднику певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від договору.

5.4. Значним вважається перевищення вартості більше ніж на 10 % від загальної суми.

5.5. Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

6. Порядок розрахунків

6.1. Термін оплати:

- протягом 2 (двох) днів з моменту підписання Даного Договору – 100 % від загальної суми.

6.2. Вид розрахунків: готівковий.

7. Термін виконання робіт

7.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом 2 (двох) днів  з моменту отримання необхідної документації.

7.2. Підрядник зобов’язується виконувати роботу протягом ________  з правом дострокового виконання.

7.3. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про готовність предмету до здачі.

8. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

8.1. Підрядник зобов’язується постійно інформувати про перебіг виконан­ня робіт.

8.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для пере­вірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

9. Гарантійний термін та умови

9.1. Гарантійний термін за Даним Договором складає 1 (один) рік з моменту передачі предмету підряду.

9.2. Якщо протягом цього гарантійного терміну виявляться пошкодження з причин неналежних матеріалів або роботи, Підрядник, без стягнення плати за роботу та матеріали, відремонтує або замінить пошкодження, якщо роботи виконані із матеріалів Підрядника, перелік яких узгоджений з Замовником в Даному Договорі.

9.3. Підрядник не буде ані відшкодовувати, ані покривати пошкодження, що сталися внаслідок будь-яких переробок, виконаних третіми особами, не зазначеними в Даному Договорі.

9.4. Гарантія не покриває:

- періодичний ремонт або заміну внаслідок нормального зносу,

- будь-яку переробку для поліпшення або заміну, які було зроблено третіми особами, не зазначеними в Даному Договорі,

- пошкодження, що сталися внаслідок аварій, блискавок,  пожежі,   або будь-якої іншої причини, що знаходиться поза контролем Підрядника.

10. Термін дії Даного Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання.

10.2. Даний Договір може бути пролонговано за згодою Сторін.

11. Відповідальність сторін

11.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.2. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протя­гом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 10 % від загальної суми кошторису.

12. Порядок розвязання суперечок

Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України.

13. Зміна умов Даного Договору

Умови Даного Договору мають однакову силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.

14. Інші умови

14.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

14.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

14.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Гарантия качества 100%

Гарантия на работу 1 годГарантия работ

до 3 лет!

Скидки недели

Вызов сантехника бесплатно

Наш канал Youtube